Velkommen til advokat Jan Radils hjemmeside
www.radil.dk

Med lov skal land bygges
Med lov skal land bygges

Jeg er alment praktiserende advokat - beskikket af Justitsministeriet i Danmark - med møderet for Højesteret.

Mit kontor yder råd og bistand til private og erhvervsdrivende i alle juridiske spørgsmål og kan hjælpe Dem.

Kontoret er kendetegnet ved sin uformelle og effektive indsats. Intet bureaukrati her.

Der tales foruden dansk - engelsk, tysk, fransk og spansk.

Mit speciale er førelse af retssager samt behandling af inkassosager, og jeg har årelang erfaring heri.
Lad mig evt. give Dem et godt tilbud. De kan kontakte mig nedenfor.

Kontoret yder også offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende regler
Jeg er ansvarsforsikret i Tryg under policenr. 674-153

Tak for opmærksomheden

Jan Radil i sin advokatpraksis
Jan Radil i sin advokatpraksis

Almene oplysningspligter:

Jeg kan i øvrigt oplyse mine klienter om følgende forhold i min virksomhed:

1. Mit navn er adv. Jan Radil, H.C.Andersens Boulevard 5, 1553 København V.
Telefonnummeret er (45) 33144323, email radil@radil.dk

2. Min virksomhed er en eenmands foretagende, der drives som personlig virksomhed. CVR nummeret er 47270510.

3. Jeg er i sin tid beskikket af Justitsministeriet og er som sådan en del af Advokatsamfundet.

4. Jeg har tegnet en ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokastsamfundet fastsatte regler.
Policen er tegnet i TRYG under police nr. 674153 og der er stillet garrati efter de af Advokastsamfundet fastsatte regler,
herunder at forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvorfor advokatvirksomheden udøves.
Advokat Radil anvender Jydske Bank A/S. og advokaten har samleklientbankkonto sammensteds.
Advokat J. Radil anvender ikke særlige aftaler tilhørende én person i samme penge Institut
og anvender ikke særlige aftaleklausuler ang. lovvalg og/eller værneting og ej heller særlige forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.
I øvrigt henvises der til par. 13.2 - til og med 13.8, der er en del af denne aftale.

Undertegnet af advokat Jan Radil


13.2
Advokaten skal på en klar og entydig måde af egen drift oplyse sin klient om eksisterende muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Skal advokatens honorar udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når han påtager sig opgaven, orientere sin klient om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

13.3
Advokaten skal oplyse om de i 13.1 nævnte forhold på en klar og entydig måde, men advokaten kan selv bestemme, hvordan det sker, herunder om oplysningerne skal meddeles klienten direkte eller gøres let tilgængelige for klienten på advokatens virksomhedsadresse, ad elektronisk vej eller lignende.
Oplysningerne i 13.log 13.2 skal gives eller gøres tilgængelige i forbindelse med indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne gives eller gøres tilgængelige, inden bistanden ydes.

13.4
Hvis advokaten samarbejder med andre om ydelse af bistand, skal advokaten efter anmodning fra klienten oplyse om de foranstaltninger, som advokaten har truffet for at undgå eventuelle interessekonfl ikter.

13.5
Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse, at advokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rpl. § 126, samt oplyse om eksistensen af de advokatetiske regler.

13.6
Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse klienten om de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, og hvordan klienten får adgang til reglerne, f.eks. ved at henvise til www.advokatsamfundet.dk.

13.7
I tilfælde af at der sker ændringer i de i 13.1, 7) nævnte forhold, skal advokaten af egen drift give individuel underretning til de klienter, der berøres af ændringen.

13.8
Hvis advokaten oppebærer midler for klientens regning, som er indsat på en separat klientbankkonto skal advokaten af egen drift give oplysninger til klienten om navnet på det pengeinstitut, hvor kontoen er oprettet, medmindre det er aftalt med klienten, eller det i øvrigt fremgår af omstændighederne, hvilket pengeinstitut, der benyttes. I tilfælde af at advokaten flytter indeståendet til et andet pengeinstitut, skal advokaten underrette klienten om navnet på dette pengeinstitut, medmindre ændringen er aftalt med klienten eller fremgår af omstændighederne.

Advokat Jan Radil H.C.Andersens Boulevard 5, 1553 København V. Tlf: 33 14 43 23
www.radil.dk  Fax: 33 14 11 32
radil@radil.dk  CVR: 47270510

Tilbage til top